แนวคิดดีๆ จาก CEO Adecco Group meets with Future Leader

https://adecco.co.th/ceo1month/2018/index.html

คุณรู้สึกอย่างไร ที่ได้รับโอกาสเป็น CEO หนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดของโลกเป็นเวลาหนึ่งเดือน

คุณคิดว่า CEO for One Month ให้คุณค่าอะไรกับคนรุ่นใหม่

ทำไมคุณคิดว่าตัวเองได้รับการคัดเลือกให้เป็น CEO for One Month

คุณมีเส้นทางการทำงานอย่างไร มีคำแนะนำอะไรสำหรับคนที่ต้องการความก้าวหน้า

คุณจะพูดอะไรกับคนที่ใจร้อนมาก และต้องการก้าวหน้าเร็วๆ

คุณมองหาอะไรในตัว Leader หรือหัวหน้า

ในฐานะ CEO คุณต้องมีการตัดสินใจอะไรหนักๆ คุณจัดการกับสิ่งนั้นยังไง

work life balance ของคุณเป็นยังไง

เกี่ยวกับเรื่อง Robotics และ AI

เรากำลังอยู่ในยุค Digital คุณมองอนาคตไว้อย่างไร

ในฐานะ CEO คุณทำอะไรให้ตัวเองพัฒนายิ่งขึ้นไปอีก

แนวคิดในการเติบโตในการทำงานของคุณคืออะไร

ถ้าไม่ได้เป็น CEO คุณจะทำอะไร

คำแนะนำสำหรับคนที่จะเข้าทำงานเป็นครั้งแรก

ภาพจากทีมงาน

--

--

I enjoy reading and writing. Continue to learn and try new things to improve. Before you die, explore this world.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Parima Spd

I enjoy reading and writing. Continue to learn and try new things to improve. Before you die, explore this world.